logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
plus Regulaminy
plus Aktualne ogłoszenia
minus Status prawny
minus Przedmiot działania i kompetencje
minus Majątek którym dysponuje WTWK-Partynice
minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
   minus Dyrektor WTWK-Partynice
   minus Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
   minus Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki
   minus Główny księgowy
plus Inne informacje
minus Kontakt
minus Mapa strony
minus Redakcja BIP
minus Instrukcja korzystania z BIP
 Sprawozdania
minus Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
A A A


Główny Księgowy odpowiada za koordynację i realizację zadań w zakresie rachunkowości, finansów
i sprawozdawczości, zgodnie z powierzonymi mu przez Dyrektora obowiązkami służbowymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej, a w szczególności:

 1. nadzór i koordynację działalności podległej mu komórki organizacyjnej, zgodnie ze schematem organizacyjnym WTWK - Partynice, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. realizację zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK-Partynice;
 3. przestrzeganie ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i innych obowiązujących przepisów;
 4. nadzór nad wszystkimi pracownikami i Kierownikami działów materialnie odpowiedzialnymi w zakresie zabezpieczenia majątku i obrotu kasowego;
 5. ustalanie polityki rachunkowości (zasad rachunkowości) WTWK - Partynice, pozwalającej w sposób jasny i rzetelny określić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy WTWK - Partynice;
 6. prowadzenie rachunkowości w sposób zapewniający bieżące, prawidłowe
  i terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu WTWK - Partynice, terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 7. dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych pod względem ich zgodności z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów;
 8.  sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z wymogami w zakresie statystyki państwowej i sprawozdawczości budżetowej;
 9.  nadzór nad osobami prowadzącymi obsługę kasową;
 10. kształtowanie polityki finansowej polegającej na wykonywaniu dyspozycji środkami   pieniężnymi;
 11. terminowe egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminową zapłatę zobowiązań;
 12. należyte gospodarowanie środkami finansowymi oraz przekazanym w zarząd  mieniem komunalnym;
 13. współdziałanie z organami kontroli państwowej, samorządowej i skarbowej;
 14. przechowywanie dokumentów finansowo – księgowych WTWK - Partynice oraz ich brakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 15. wnioskowanie do Dyrektora we wszystkich sprawach dotyczących spraw finansowych i majątkowych WTWK - Partynice, w tym o określenie trybu, postępowania w jednostce zapewniającego prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej;
 16. opiniowanie wszystkich spraw podległych komórek organizacyjnych;
 17. współpracę z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 18. realizację innych zadań nałożonych przez Dyrektora.

Ilość odwiedzin: 3483
Nazwa dokumentu: Główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Ługowska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-24 10:22:37
Data udostępnienia informacji: 2014-02-24 10:22:37
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 11:21:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner