logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
plus Regulaminy
plus Aktualne ogłoszenia
minus Status prawny
minus Przedmiot działania i kompetencje
minus Majątek którym dysponuje WTWK-Partynice
minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
   minus Dyrektor WTWK-Partynice
   minus Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
   minus Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki
   minus Główny księgowy
plus Inne informacje
minus Kontakt
minus Mapa strony
minus Redakcja BIP
minus Instrukcja korzystania z BIP
 Sprawozdania
minus Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
A A A


 

Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich odpowiada za koordynację
i realizację wszystkich działań podejmowanych przez WTWK - Partynice w zakresie całokształtu zagadnień administracyjnych, transportowych, inwestycyjnych, remontowych, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów oraz zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, 
a w szczególności:

 1. nadzór i koordynację działalności podległych mu komórek organizacyjnych, zgodnie  ze schematem organizacyjnym WTWK - Partynice, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. realizację zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK - Partynice;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem w jednostce kontroli zarządczej zgodnie z Zarządzeniem nr 161/11 Prezydenta z dnia 4 stycznia 2011 r.
  w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Wrocław (z późn.zm.);
 4. kontrolę i nadzór nad stanem technicznym i prawidłową eksploatacją budynków, obiektów, maszyn, urządzeń oraz pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych nie będących środkami trwałymi;
 5. kontrolę i nadzór nad przeprowadzaniem okresowych przeglądów technicznych budynków, obiektów, maszyn, urządzeń i pozostałych środków trwałych oraz typowanie, opracowywanie i realizację wieloletnich i rocznych planów konserwacji, remontów bieżących, średnich, kapitalnych oraz robót o charakterze inwestycji;
 6. kontrolę i nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku WTWK - Partynice;
 7. kontrolę i nadzór nad utrzymaniem ogólnego ładu i porządku na terenie WTWK - Partynice;
 8. kontrolę i nadzór nad gospodarką magazynową;
 9. organizowanie zaplecza paszowego i materiałowo – technicznego;
 10. współpracę z instytucjami zaangażowanymi w proces zarządzania funduszami europejskimi oraz innych unijnych i krajowych programów dotacyjnych;
 11. przygotowanie koncepcji pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z polskich oraz unijnych źródeł;
 12. monitorowanie dostępności funduszy i programów oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udziału w procedurach ubiegania się o dofinansowanie;
 13. kontrolę i nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów oraz przygotowaniem dokumentacji sprawozdawczej oraz wniosków o płatność;
 14. kontrolę i nadzór nad opracowywaniem planu zamówień publicznych;
 15. kontrolę i nadzór nad czynnościami wynikającymi z procedur regulowanych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
 16. współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki w zakresie zgłaszania zadań do projektu planu inwestycyjnego Gminy dotyczących działalności WTWK – Partynice;
 17. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie wynikającym
  z realizowanych zadań;
 18. współpracę z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 19. kontrolę i nadzór nad prowadzeniem całości spraw personalno-kadrowych oraz świadczeń socjalnych;
 20. kontrolę i nadzór nad organizacją i prowadzeniem archiwum w zakresie spraw kadrowo-płacowych, finansowych oraz sprawozdawczości;
 21. kontrolę i nadzór nad prowadzeniem całości spraw związanych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 22. realizację innych zadań nałożonych przez Dyrektora.

Ilość odwiedzin: 4919
Nazwa dokumentu: Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Ługowska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-24 10:21:54
Data udostępnienia informacji: 2014-02-24 10:21:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 11:19:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner